NumExServer

Numeral Expert Server

Get Adobe Flash player

การแสดงรายการขาย

วิธีการแสดงรายการขาย

เมื่อท่านต้องการแสดงข้อมูลเพื่อรับทราบยอดรวมของ การขาย การส่ง และยอดคงเหลือ ทั้งหมดในขณะนั้น ท่านสามารถเข้าไปที่เมนู รายการขาย > แสดงรายการขายทั้งหมด ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 (เมนูแสดงรายการขายทั้งหมด)

 

เมื่อท่านคลิ๊กที่เมนูแล้วระบบจะแสดงหน้าต่างรวมยอดการขาย ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 (หน้าต่างแสดงรายการขายทั้งหมด)

 

ท่านสามารถใช้งานส่วนต่างๆ ของโปรแกรมได้ดังนี้

1.ปุ่มรีเฟรช ใช้เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 (ปุ่มรีเฟรช)

 

2.ปุ่มตั้งค่าการแสดงข้อมูลใช้สำหนับกำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูลโดยเมื่อท่านคลิ๊กที่ปุ่มนี้ระบบจะแสดงหน้าต่างการตั้งค่า ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 (หน้าต่างกำหนดค่าการแสดงราคา)

 

ท่านสามารถทำการกำหนดค่าได้โดยใส่ข้อมูลดังต่อไปนี้

2.1 ประเภทเลข คือ ประเภทเลขที่ท่านต้องการให้แสดงตามข้อมูลที่กำหนด

2.2 ประเภทราคา คือ ราคาที่จะนำมาใช้คำนวน เช่น ราคาขาย ราคาส่ง ราคาคงเหลือ

2.3 ราคามากกว่า / สี คือ ประเภทราคาที่เลือกไว้ถ้ามากกว่าจำนวนเท่าไหร่ ให้แสดงราคาเป็นสีตามที่ท่านเลือก

2.4 ปุ่มบันทึกข้อมูล เมื่อท่านทำการใส่ข้อมูลแล้วให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่มบันทึกข้อมูลเพื่อทำการบันทึก ระบบจะแสดงข้อมูลที่บันทึก ดังรูปที่5

รูปที่ 5 (ข้อมูลการตั้งค่าแสดงราคา)

 

2.5 ปุ่มลบ หากท่านใส่ข้อมูลผิดพลาดหรือต้องการกำหนดข้อมูลใหม่ ให้ท่านเลือกข้อมูลที่ต้องการลบในตาราง แล้วคลิ๊กที่ปุ่มลบเพื่อทำการลบ ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 (ลบข้อมูลการตั้งค่าแสดงราคา)

 

2.6 ปุ่มออก เมื่อท่านทำการตั้งค่าแสดงราคาได้ตามที่ต้องการแล้ว ให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่มออกเพื่อปิดหน้าต่างการตั้งค่า และกลับไปที่หน้าต่างแสดงรายการขาย ท่านจะเห็นว่าหน้าต่างแสดงรายการขายแสดงสีข้อมูลตามที่เรากำหนดไว้ ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 (แสดงสีข้อมูลตามเงือนไข)

 

3.ปุ่มตั้งค่าแบบอักษร ใช้สำหรับกำหนดขนาด และรูปแบบตัวอักษรของตัวเลขที่แสดงในตาราง ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 (หน้าต่างกำหนดรูปแบบตัวอักษร)

 

4.ปุ่มออก ใช้เมื่อท่านต้องการปิดหน้าต่างแสดงการขาย ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 (ปุ่มออก)

 

5.ตัวเลือกประเภทเลข ใช้เพื่อเลือกประเภทของเลขที่จะให้แสดงในตาราง เช่น 3ตัวบน, 3ตัวล่าง, 2ตัวบน เป็นต้น ดังรูปที่ 10

รูปที่ 10 (เลือกประเภทเลข)

 

6.ตัวเลือกการเรียงลำดับ ใช้เพื่อกำหนดการเรียงลำดับข้อมูลในตาราง เช่น เรียงตามยอดขาย เรียงตามยอดส่ง เป็นต้น ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 (เลือกการเรียงลำดับ)

 

เสร็จสิ้นการแสดงรายการขาย ขอบคุณที่รับชม

กลับไปที่ คู่มือการใช้งาน คลิ๊กที่นี่