NumExServer

Numeral Expert Server

Get Adobe Flash player

การตัดส่ง

วิธีทำการตัดส่งให้เจ้ามือ

การตัดส่ง หรือตีเลขออกให้เจ้ามือ ท่านสามารถทำการส่งได้ 3 วิธีหลักๆ ดังต่อไปนี้

1.การตัดส่ง โดยใช้กราฟ ให้ท่านเลือกที่หัวข้อ "กราฟ" ดังรูปที่ 1

.

รูปที่ 1 (หัวข้อกราฟ)

 

1.2.ทำการเลือกเจ้ามือที่จะส่ง ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 (เลือกเจ้ามือ)

 

1.3.ทำการเลือกประเภทเลขที่จะส่ง เมือเลือกแล้วระบบจะแสดงข้อมูลของรายการขายปัจจุบันเป็นกราฟให้ท่านทราบ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 (ประเภทเลข)

 

1.4.เลือกประเภทการตัด โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1.4.1.ยอดมากกว่า หมายถึง ถ้าเลขตัวใดมียอดมากกว่าที่ท่านกำหนดให้ทำการส่งออกยอดที่มากกว่านั้น เช่น ท่านกำหนดยอดที่ 1000 บาท และเลือกที่ยอดมากกว่า แต่เลข 01 มียอดขาย 1200 บาท ระบบจะทำการตัดส่งออกที่ 200 บาท เป็นต้น ดูรูปที่ 4 ประกอบ

รูปที่ 4 (ตัดส่งยอกมากกว่า)

 

1.4.2.ยอดน้อยกว่า หมายถึง ถ้าตัวเลขใดมียอดน้อยกว่าที่ท่านกำหนดให้ทำการส่งออกยอดที่น้อยกว่านั้นออก เช่น ท่านกำหนดยอดที่ 1000 บาท และเลือกที่ยอดน้อยกว่า เลข 01 มียอดขาย 1200 บาท ระบบจะทำการตัดส่งออกที่ 1000 บาท เป็นต้น ดูรูปที่ 5 ประกอบ

รูปที่ 5 (ตัดส่งยอดน้อยกว่า)

 

1.5.ใส่จำนวนเงินที่กำหนด ในช่องจำนวนเงิน เมือใส่แล้วกด Enter กราฟจะแสดงเส้นสีแดงตรงราคาที่ท่านกำหนดในกราฟ เพื่อให้ท่านมองเห็นภาพว่าท่านทำการกำหนดจำนวนเงินในการตัดมากน้อยเพียงใด ดังรูปที่ 6 โดยท่านสามารถใช้ตัวช่วยในการกำหนดจำนวนเงินได้โดยคลิ๊กที่ปุ่ม "..." หลังช่องจำนวนเงิน โดยมี 3 วิธีให้ท่านกำหนดจำนวนเงินดังนี้

รูปที่ 6 (กำหนดจำนวนเงิน)

 

1.5.1.กำหนดจำนวนเงินเอง ให้เลือกที่หัวข้อ กำหนดเอง และใส่จำนวนเงินที่ท่านต้องการกำหนด แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม ตกลง ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 (กำหนดเอง)

 

1.5.2.ค้นหา%ได้เสีย ให้ทำการเลือก ค้นหา % ได้เสีย และใส่ % ได้(ไม่เกิน 100%) แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม ตกลง ระบบจะทำการค้นหาจำนวนเงินให้อัจโนมัติ ดังรูปที่ 8

***หมายเหตุ*** หากไม่พบอัตรา % ที่ท่านกำหนดระบบจะไม่แสดงจำนวนเงินให้ท่านกำหนดใหม่

รูปที่ 8 (ค้นหา % ได้เสีย)

 

1.5.3.ค้นหายอดจ่ายสูงสุด ในกรณีที่ท่านต้องการเองยอดจ่ายเป็นตัวกำหนดจำนวนเงินในการตัดเลข ให้ท่านเลือก ค้นหายอดจ่ายสูงสุด และใส่จำนวนเงินที่ท่านจะจ่ายได้สูงสุดในประเภทเลขนั้นๆ แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม ตกลง ะบบจะทำการค้นหาจำนวนเงินให้อัจโนมัติ ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 (ค้นหายอดจ่ายสูงสุด)

 

1.6.เมือท่านกำหนดจำนวนเงินได้แล้วระบบจะแสดงข้อมูลในกราฟให้ท่านทราบ และข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้ ดูรูปที่ 10 ประกอบ

รูปที่ 10 (ข้อมูลการตัดส่ง)

 

1.6.1.ยอดตัด หมายถึง ยอดที่ท่านกำลังจะทำการตัดส่งในขณะนั้น

1.6.2.ยอดรอส่ง หมายถึง ยอดที่ถูกเก็บไว้ในตารางรอส่งแล้ว(ในกราฟจะแสดงเป็นสีส้ม)

1.6.3.ยอดขาย หมายถึง ยอดขายรวมทั้งหมดของเลขประเภทนั้นๆ

1.6.4.ส่งแล้ว หมายถึง ยอดที่ท่านได้ทำการส่งไปแล้ว(ในกราฟจะแสดงเป็นสีม่วง)

1.6.5.คงเหลือ หมายถึง ยอดที่ท่านเหลือเก็บไว้กับตัว(ในกราฟจะแสดงเป็นสีเขียว)

1.6.6.เลขยอดเกิน หมายถึง จำนวนตัวเลขที่มียอดคงเหลืออยู่กับท่านเกินกว่าที่ท่านกำหนดจำนวนเงิน

1.6.7.เลขยอดไม่ถึง หมายถึง จำนวนตัวเลขที่มียอดคงเหลืออยู่กับท่านน้อยว่าที่ท่านกำหนดจำนวนเงิน

1.6.8.เลขไม่มียอด หมายถึง จำนวนตัวเลขที่ไม่มียอดขายเลย

1.6.9.%ได้ ช่องแรกหมายถึง โอกาสที่ท่านจะได้ ช่องสองหมายถึง อัตราเปรียบเทียบ ได้/เสีย (เป็นบาท)

1.6.10.ยอดได้สูงสุด หมายถึง ท่านมีโอกาสได้รับกำไรสูงสุดที่เท่าไหร่

1.6.11.ยอดได้ต่ำสุด หมายถึง หากท่านได้กำไรน้อยที่สุดเท่ากับเท่าไหร่

1.6.12.%เสีย ช่องแรกหมายถึง โอกาสที่ท่านจะเสีย ช่องหมายถึง อัตราเปรียบเทียบ เสีย/ได้ (เป็นบาท)

1.6.13.ยอดเสียสูงสุด หมายถึง ท่านมีโอกาสขาดทุนสูงสุดที่เท่าไหร่

1.6.14.ยอดเสียต่ำสุด หมายถึง หากท่านเสียจะขาดทุนน้อยที่เท่ากับเท่าไหร่

1.7.เมือท่านทำการกำหนดจำนวนเงินละดูข้อมูลจนท่านพอใจแล้ว ให้คลิ๊กที่ปุ่มบันทึกรอส่ง เพื่อเก็บข้อมููลการส่ง(เมือคลิ๊กแล้วยอดที่ท่านตีออกจะแสดงเป็นสีส้มในกราฟ) ดังรูปที่ 11

***หมายเหตุ*** การบันทึกรอส่งยังไม่ได้ทำการส่งข้อมูลออกจริง เปรียบเหมือนท่านนำสินค้ามาใส่ไว้ในตะกร้าสินค้าแต่ยังไม่ทำการชำระเงิน

รูปที่ 11 (บันทึกรอส่ง)

 

1.8.เมื่อท่านทำการบันทึกรอส่งจนครบทุกประเภทเลขที่ท่านต้องการส่งแล้ว ให้ท่านคลิ๊กปุ่ม ทำการส่ง เพื่อทำการส่งจริง ดังรูปที่ 12

รูปที่ 12 (ทำการส่ง)

 

1.9.เมือท่านทำการส่งแล้ว ระบบจะแสดงรายงานการส่ง เพื่อให้ท่านทำการพิมพ์เพื่อส่งให้เจ้ามือต่อไป ดังรูปที่ 13

รูปที่ 13 (รายงานการส่ง)

2.การส่งแบบกำหนดเอง หากท่านต้องการกำหนดจำนวนเงินที่จะส่งในแต่ละตัวเองให้ท่านเลือกที่หัวข้อ กำหนดเอง ดังรูปที่ 14

รูปที่ 14 (ส่งแบบกำหนดเอง)

 

2.1.ทำการเลือกประเภทเลข ดังรูปที่ 15

รูปที่ 15 (เลือกประเภทเลข)

 

2.2.ใส่ราคา เมื่อท่านเลือกประเภทเลขแล้วตารางจะแสดงข้อมูลของเลขประเภทนั้นๆ ให้ท่านทำการใส่ราคาที่ท่านต้องการส่งของเลขแต่ละตัวลงในตารางในช่องราคาส่ง ดังรูปที่ 16

รูปที่ 16 (ใส่ราคาส่ง)

 

2.3.เมือท่านทำการกำหนดจำนวนเงินจนท่านพอใจแล้ว ให้คลิ๊กที่ปุ่มบันทึกรอส่ง เพื่อเก็บข้อมููลการส่ง ดังรูปที่ 17

รูปที่ 17 (บันทึกรอส่ง)

 

2.4.เมื่อท่านทำการบันทึกรอส่งจนครบทุกประเภทเลขที่ท่านต้องการส่งแล้ว ให้ท่านคลิ๊กปุ่ม ทำการส่ง เพื่อทำการส่งจริง ดังรูปที่ 18

รูปที่ 18 (ทำการส่ง)

 

2.5.เมือท่านทำการส่งแล้ว ระบบจะแสดงรายงานการส่ง เพื่อให้ท่านทำการพิมพ์เพื่อส่งให้เจ้ามือต่อไป ดังรูปที่ 19

รูปที่ 19 (รายงานการส่ง)

3.การส่งแบบตามการขาย ใช้ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการเก็บยอดขายลูกค้าบางราย ให้ท่านเลือกที่หัวข้อ ตามการขาย ดังรูปที่ 20

รูปที่ 20 (ส่งแบบตามการขาย)

 

3.1.ทำการเลือกเจ้ามือ ดังรูปที่ 21

รูปที่ 21 (เลือกเจ้ามือ)

 

3.2.เลือกรายชื่อลูกค้าที่ท่านต้องการจะตีออก ดังรูปที่ 22

รูปที่ 22 (เลือกลูกขา)

 

3.3.เลือกเลขที่แผ่นของลูกขาที่ท่านเลือก ที่ท่านต้องการจะตีออก ระบบจะแสดงข้อมูลการขายในแผ่นนั้นๆในตาราง ดังรูปที่ 23

รูปที่ 23 (เลือกแผ่น)

 

3.4.หากท่านไม่ต้องการจะส่งออกทั้งหมดให้ท่านทำการแก้ไขราคา ในช่องราคา ดังรูปที่ 24

รูปที่ 24 (แก้ไขราคาส่ง)

 

3.5.เมือท่านทำการกำหนดจำนวนเงินจนท่านพอใจแล้ว ให้คลิ๊กที่ปุ่มบันทึกรอส่ง เพื่อเก็บข้อมููลการส่ง ดังรูปที่ 25

รูปที่ 25 (บันทึกรอส่ง)

 

3.6.เมื่อท่านทำการบันทึกรอส่งจนครบทุกหน้าที่ท่านต้องการส่งแล้ว ให้ท่านคลิ๊กปุ่ม ทำการส่ง เพื่อทำการส่งจริง ดังรูปที่ 26

รูปที่ 26 (ทำการส่ง)

 

3.7.เมือท่านทำการส่งแล้ว ระบบจะแสดงรายงานการส่ง เพื่อให้ท่านทำการพิมพ์เพื่อส่งให้เจ้ามือต่อไป ดังรูปที่ 27

รูปที่ 27 (รายงานการส่ง)

4.ยกเลิกการส่ง หากท่านไม่พอใจในการส่งครั้งใด้ท่านสามารถทำการยกเลิกการส่งได้โดย

4.1.เลือกรายการที่ต้องการยกเลิก จากตารางรายการส่ง ดังรูปที่ 28

รูปที่ 28 (เลือกรายการส่ง)

 

4.2.คลิ๊กที่ปุ่ม ลบรายการส่ง และทำการยืนยันการลบ ระบบจะทำการลบรายการส่งโดยยอดที่ส่งในรายการนั้นจะกลับมาอยู่กับท่านเหมือนเดิม ดังรูปที่ 29

รูปที่ 29 (ยืนยันการลบ)

5.พิมพ์รายการส่ง หากท่านมีความต้องการพิมพ์รายการส่งซ้ำ ท่านสามารถทำได้โดย

5.1.เลือกรายการที่ท่านต้องการพิมพ์ จากตารางรายการส่ง ดังรูปที่ 30

รูปที่ 30 (เลือกรายการส่ง)

 

5.2.คลิ๊กที่ปุ่ม พิมพ์รายการส่ง ระบบจะแสดงรายงานการส่งเพื่อให้ท่านทำการพิมพ์ต่อไป ดังรูปที่ 31

รูปที่ 31 (พิมพ์รายการส่ง)

เสร็จสิ้นการส่ง ขอบคุณที่รับชม

กลับไปที่ คู่มือการใช้งาน คลิ๊กที่นี่