NumExServer

Numeral Expert Server

Get Adobe Flash player

การทำรายการขาย

วิธีการทำรายการขาย

เมื่อท่านจะเริ่มทำการลงข้อมูลการขาย ให้ท่านทำการเลือกลูกค้า และหมายเลขแผ่นก่อนทำการลงข้อมูล โดยหมายเลขแผ่นสามารถเพิ่มได้โดยการคลิ๊กที่ปุ่ม "+" หลังหลังตัวเลือกแผ่นที่ ดูรูปที่1ประกอบ

รูปที่ 1 (เลือกลูกค้าและแผ่นที่)

 

1. ลงรายการขาย โหมดการลงรายการขายมีทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ โหมดบน,โหมดล่าง,โหมดโต๊ด,โหมดปัก(ใช้งานได้ใน Version Extra เท่านั้น) โดยท่านสามารถเปลี่ยนโหมดได้ด้วยการกดคีย์ "/"  ดูรูปที่2ประกอบ

รูปที่ 2 (โหมดการคีย์เลข)

 

1.1 การลงรายการขายปกติ ในการคีย์เลขท่านสามารถใส่ข้อมูลได้เหมือนโพยจริง โดยใส่เลขในช่องแรก Enter แล้วใส่ราคาในช่องที่สอง Enter ระบบจะบันทึกข้อมูลและแสดงในตาราง เช่น ลูกค้าซื้อเลข 12 ราคา 100*100 ให้ท่านคีย์ 12 Enter 100 + 100 Enter เป็นต้น ดูรูปที่3ประกอบ

รูปที่ 3 (การคีย์เลขปกติ)

 

1.2 การลงรายการขายราคาซ้ำ ในการลงรายการขายที่มีราคาซื้อเป็นราคาเดียวกันท่านสามารถทำได้โดยการใช้คีย์ "+" หรือ Enter 2 ครั้ง โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องทำการคีย์ราคาใหม่อีกครั้ง เช่น ลูกค้าซื้อ 12 ราคา 100*100 และ 21 ราคา 100*100 ให้ท่านคัีย์ 12 Enter 100 + 100 Enter 21 + เป็นต้น ดูรูปที่4 และตารางการคีย์เลขราคาซ้ำ ประกอบ

รายการซื้อลูกค้า การคีย์เลข
12     100 * 100
12 Enter 100 + 100 Enter
21     100 * 100 21 +
56     100 * 100 56 +
65     100 * 100 65 +

ตารางการคีย์เลขราคาซ้ำ

รูปที่ 4 (การคีย์เลขราคาซ้ำ)

 

1.3 การคีย์เลขกลับ เลข3ประตู เลข6ประตู เลข19ประตู ท่านสามารถคีย์เลขที่กล่าวมาแล้วได้โดยการคีย์เพียงรอบเดียวโดยใช้เครื่องหมาย "-" ในการบันทึกแทน Enter เช่น ลูกค้าซื้อ 12 ราคา 100*100 และ 21 ราคา 100*100 ให้ท่านคีย์ 12 Enter 100 + 100 - เป็นต้น ดูรูปที่5 และตารางการคีย์เลขกลับ ประกอบ

รายการซื้อลูกค้า การคีย์เลข
12     100 * 100 12 Enter 100 + 100 -
21     100 * 100
585   100  585 Enter 100 -
558   100
855   100
123   100 123 Enter 100 -
132   100
213   100
231   100
312   100
321   100

ตารางการคีย์เลขกลับ

รูปที่ 5 (การคีย์เลขกลับ)

 

1.4 การคีย์แบบรอบันทึก ในกรณีที่ท่านทำการขายผ่านโทรศัพท์ท่านไม่จำเป็นต้องจดอีกต่อไป ท่านสามารถทำการคีย์เลขโดยรอบันทึกไว้ก่อนได้ โดยใช้เครื่องหมาย . ในการคีย์ ดูรูปที่6 และตารางการคีย์แบบรอบันทึก

รายการซื้อลูกค้า การคีย์เลข
12     100 * 100 12 .
34     100 * 100 34 . 
56     100 * 100 56 .
78     100 * 100 78 Enter 100 * 100 Enter

ตารางการคีย์แบบรอบันทึก

รูปที่ 6 (รอบันทึก)

 

2. การแทรกข้อมูล ในการคีย์เลขหากท่านคีย์ข้ามข้อมูลบางตัวไปท่านสามารถทำการแทรกข้อมูลเข้าไปในตำแหน่งที่ต้องการได้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

2.1 เลือกตำแหน่ง ให้ท่านทำการเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการแทรกข้อมูลในตาราง ดังรูปที่7

รูปที่ 7 (เลือกตำแหน่ง)

 

2.2 ใส่ข้อมูล ให้ท่านใส่ข้อมูลที่ท่านต้องการแทรกเหมือนการคีย์เลขปกติ ดังรูปที่8

รูปที่ 8 (คีย์ข้อมูลแทรก)

 

2.3 แทรกข้อมูล โดยการคลิ๊กที่ปุ่ม "แทรก" ที่ด้านล่าง หรือบนทูลบาร์ก็ได้ ดังรูปที่9

รูปที่ 9 (ปุ่มแทรก)

 

3. การแก้ไขข้อมูล ในกรณีที่ท่านทำการคีย์เลขหรือราคาผิดพลาดท่านสามารภทำการแก้ไขได้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

3.1 เลือกรายการ ให้ท่านเลือกรายการที่ท่านต้องการแก้ไขในตาราง ดังรูปที่10

รูปที่ 10 (เลือกรายการ)

 

3.2 ใส่ข้อมูล ให้ท่านใส่ข้อมูลที่ท่านต้องการแก้ไขเหมือนการคีย์เลขปกติ ดังรูปที่11

รูปที่ 11 (คีย์ข้อมูลแก้ไข)

 

3.3 แก้ไขข้อมูล โดยการคลิ๊กที่ปุ่่ม "แก้ไข" ที่ด้านล่าง หรือบนทูลบาร์ก็ได้ ดังรูปที่12

รูปที่ 12 (ปุ่มแก้ไข)

 

4. การลบข้อมูล ในกรณีที่ท่านคีย์ผิดและต้องการทำการลบรายการขายออกท่านสามารถทำได้ โดยวิธีต่อไปนี้ 

4.1 เลือกรายการ ให้ท่านทำการเลือกรายการที่ท่านต้องการลบออกโดยสามารถเลือกพร้อมกันได้มากกว่า 1 รายการ ดังรูปที่13

รูปที่ 13 (เลือกรายการ)

 

4.2 ลบข้อมูล โดยการคลิ๊กที่ปุ่ม "ลบ" ที่ด้านล่าง หรือบนทูลบาร์ก็ได้ ดังรูปที่14

รูปที่ 14 (ปุ่มลบ)

 

5. การย้ายข้อมูล ในกรณีที่ท่านทำการคีย์ข้อมูลผิดแผ่นท่านสามารถทำการย้ายข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องทำการลบและคีย์ใหม่ โดยวิธีดังต่อไปนี้

5.1 เลือกรายการ ให้ท่านทำการเลือกรายการที่ท่านต้องการย้ายข้อมูลโดยสามารถเลือกพร้อมกันได้มากกว่า 1 รายการ ดังรูปที่15

รูปที่ 15 (เลือกรายการ)

 

5.2 ทำการย้ายข้อมูล โดยการคลิ๊กที่ปุ่ม "ย้ายข้อมูล" ดังรูปที่16 ระบบจะแสดงหน้าต่าง ย้ายข้อมูลรายการขาย ดังรูปที่17

รูปที่ 16 (ปุ่มย้ายข้อมูล)

รูปที่ 17 (หน้าต่างย้ายข้อมูลรายการขาย)

 

5.3 เลือกแผ่น ให้ท่านทำการเลือกแผ่นที่ท่านต้องการจะย้่ายข้อมูลไป ดังรูปที่18

รูปที่ 18 (เลือกแผ่น)

 

5.4 ยืนยันการย้ายข้อมูล โดยการคลิ๊กที่ปุ่ม "ทำรายการย้าย" ดังรูปที่19

รูปที่ 19 (ปุ่มทำรายการย้าย) 

 

6.พิมพ์รายการขาย ในกรณีที่ท่านต้องการพิมพ์รายการขายแต่ละแผ่นเก็บเอาไว้ท่านสามารถทำได้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

6.1 สั่งพิมพ์ โดยการคลิ๊กที่ปุ่ม "พิมพ์" ด้านล่าง หรือบนทูลบาร์ก็ได้ ดังรูปที่20

รูปที่ 20 (ปุ่มพิมพ์)

 

6.2 แสดงตัวอย่าง ระบบจะทำการแสดงตัวอย่างรายงานก่อนทำการพิมพ์เพื่อให้ท่านตรวจสอบก่อนพิมพ์ ดังรูปที่21

รูปที่ 21 (แสดงตัวอย่างรายงาน)

 

6.3 ทำการพิมพ์ ท่านสามารถสั่งพิมพ์ได้โดยคลิ๊กที่ปุ่มพิมพ์ ดังรูปที่22

รูปที่ 22 (ปุ่มพิมพ์)

 

7. เปิดปิดเสียง ระบบการคีย์เลขของโปรแกรม Numeral Expert มีระบบเสียงพูดเพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลและยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการคีย์ให้ถูกต้อง และรวดเร็วขึ้นได้ โดยท่านสามารถเปิดหรือปิดระบบนี้ได้โดยคลิ๊กที่ปุ่มรูปลำโพง ดังรูปที่23

รูปที่ 23 (ปุ่มเปิดปิดเสียง)

 

8. การค้นหารายการขาย ในกรณีท่านต้องการหาเลขในรายการขายบางตัวท่านสามารถทำการค้นหาได้โดย ใส่เลขที่ท่านต้องการค้นหาลงในช่องเลขและ   คลิ๊กที่ปุ่ม "ค้นหา" ตารางจะทำการเลือนตำแหน่งไปยังเลขที่ท่านทำการค้นหา โดยหากคลิ๊กที่ปุ่ม "ค้นหา" อีกครั้งก็จะเลือนตำแหน่งไปยังตัวต่อไป ดังรูปที่24

รูปที่ 24 (ค้นหารายการขาย)

 

9. การแสดงปริมาณการขายปัจจุบัน เมื่อท่านทำการคีย์รายการเพิ่มระบบจะทำการรวมยอดทั้งหมด ของแผ่นที่ท่านกำลัง ของลูกค้าที่ท่านกำลังคีย และรวมของลูกค้าทั้งหมดที่มี แสดงให้ท่านทราบอย่างละเอียดที่แถบด้านขวาของหน้าจอ ดังรูปที่25

รูปที่ 25 (การแสดงการรวมยอด)

 

เสร็จสิ้นการทำรายการขาย ขอบคุณที่รับชม

กลับไปที่ คู่มือการใช้งาน คลิ๊กที่นี่