NumExServer

Numeral Expert Server

Get Adobe Flash player

การเรียกคืนข้อมูล

วิธีการเรียกคืนข้อมูล

หากในกรณีที่ท่านต้องการตรวจสอบข้อมูลเก่า ท่านสามารถทำการเรียกข้อมูลเก่าเพื่อทำการตรวจสอบได้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

1.เข้าไปที่เมนู ระบบ > เรียกคืนข้อมูล ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 (เมนูเรียกคืนข้อมูล)

 

2.ระบบจะถามว่าท่านต้องการสำรองข้อมูลก่อนหรือไม่ ถ้าต้องการตอบ Yes และทำการสำรองข้อมูล ถ้าไม่ต้องการตอบ No ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 (ต้องการสำรองข้อมูลหรือไม่)

 

3.เลือกไฟล์สำรองข้อมูลที่ท่านทำการสำรองไว้ตามงวดที่ต้องการ และคลิ๊กที่ปุ่ม Open ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 (เลือกไฟล์สำรองข้อมูล)

 

4.ระบบจะแจ้งว่าทำการเรียกคืนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลตามความต้องการได้ต่อไป ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 (เรียกคืนข้อมูลเสร็จสิ้น)

 

เสร็จสิ้นการเรียกคืนข้อมูล ขอบคุณที่รับชม

กลับไปที่ คู่มือการใช้งาน คลิ๊กที่นี่