NumExServer

Numeral Expert Server

Get Adobe Flash player

การอั้นเลขเจ้ามือ

วิธีการอั้นเลขลูกค้า

การอั้นเลขเจ้ามือจะทำก่อนการเริ่มการทำรายการส่งในแต่ละงวด ถ้าหากมีการส่งเลขที่อั้นไปแล้วจะไม่สามารถทำรายการอั้นเลขเจ้ามือได้ โดยวิธีการอั้นเลขเจ้ามือ สามารถทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

1. การอั้นเลขเจ้ามือ

1.1 คลิ๊กที่เมนู ข้อมูลพื้นฐาน > เลขอั้นเจ้ามือ ดังรูปที่1

รูปที่ 1 (เมนูเลขอั้นเจ้ามือ)

 

1.2 ใส่ข้อมูลเลขที่เจ้ามืออั้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ ดูรูปที่2ประกอบ

1.2.1 เจ้ามือ คือ รายชื่อเจ้ามือที่อั้นเลขนั้นๆ หรือหากต้องการอั้นเจ้ามือทุกรายให้ทำเครื่องหมายถูกที่หน้าช่อง เจ้ามือทั้งหมด

1.2.2 ประเภทเลข คือ ประเภทเลขที่จะทำการอั้น เช่น 3ตัวบน , 2ตัวบน , 2ตัวล่าง เป็นต้น

1.2.3 เลข คือ ช่องสำหรับใส่เลขที่เจ้ามืออั้น หากท่านต้องการอั้นเลขกลับด้วยให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าช่อง กลับเลข โดยเมื่อบันทึกโปรแกรมจะทำการอั้นเลขกลับให้โดยอัตโนมัติ เช่น ท่านอั้นเลข 12 เมื่อบันทึกระบบจะทำการอั้นเลข 12 และ 21 เป็นต้น

1.2.4 จ่าย คือ อัตราจ่ายในการอั้นเลขโดยเช่องแรกแสดงเป็น % และช่องที่สองแสดงเป็นจำนวนเงิน โดยท่านสามารถคีย์%ที่ช่องและกด Enter ระบบจะคำนวนเป็นจำนวนเงินให้ที่ช่องที่สอง โดยอัตโนมัติ

รูปที่ 2 (ข้อมูลเลขอั้น)

 

1.3 คลิ๊กที่ปุ่ม ทำรายการอั้น ดังรูปที่3

รูปที่ 3 (บันทึกการอั้นเลข) 

 

2. การลบรายการอั้น

2.1 เลือกชื่อเจ้ามือที่ต้องการลบรายการอั้น ดังรูปที่4

รูปที่ 4 (เลือกลูกค้า)

 

2.2 เลือกรายอั้นที่ต้องการลบในตาราง ดังรูปที่5 (สามารถเลือกพร้อมกันได้มากกว่า 1 รายการ)

รูปที่ 5 (เลือกรายการเลขอั้น)

 

2.3 คลิ๊กที่ปุ่ม ยกเลิกการอั้น ดังรูปที่6

รูปที่ 6 (ลบรายการอั้น)

 

3. การอั้นเลขติด

3.1 ใส่ข้อมูลเลขที่เจ้ามืออั้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ ดูรูปที่7ประกอบ

3.1.1 เจ้ามือ คือ รายชื่อเจ้ามือที่อั้นเลขนั้นๆ หรือหากต้องการอั้นเจ้ามือทุกรายให้ทำเครื่องหมายถูกที่หน้าช่อง เจ้ามือทั้งหมด

3.1.2 ประเภทเลข คือ ประเภทเลขที่จะทำการอั้น เช่น 3ตัวบน , 2ตัวบน , 2ตัวล่าง เป็นต้น

3.1.3 เลข คือ ช่องสำหรับใส่เลขที่ท่านต้องการจะอั้น ในกรณีการอั้นเลขติดนั้นให้ใส่เลขเพียงตัวเดียวเท่านั้น โดยระบบจะทำการอั้นเลขที่มีเลขที่ท่านกำหนดทุกตัว เช่น ท่านเลือก 2 ตัวบน ใส่เลข 1 เมือทำการอั้นเลขติดระบบจะอั้นเลข 2ตัวบน เลข 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ตามราคาที่ท่านกำหนด เป็นต้น

3.1.4 จ่าย คือ อัตราจ่ายในการอั้นเลขโดยเช่องแรกแสดงเป็น % และช่องที่สองแสดงเป็นจำนวนเงิน โดยท่านสามารถคีย์%ที่ช่องและกด Enter ระบบจะคำนวนเป็นจำนวนเงินให้ที่ช่องที่สอง โดยอัตโนมัติ

รูปที่ 7 (ข้อมูลเลขอั้น)

 

3.2 คลิ๊กที่ปุ่ม อั้นเลขติด ดังรูปที่8

รูปที่ 8 (ลบรายการอั้น)


เสร็จสิ้นการอั้นเลขเจ้ามือ ขอบคุณที่รับชม

กลับไปที่ คู่มือการใช้งาน คลิ๊กที่นี่